Lộ trình học tập của học sinh Times School.

Times School xây dựng lộ trình học tập rõ ràng ngay từ những ngày đầu khi thành lâp trường.

Theo đó, học sinh của Times School sau khi tốt nghiệp có thể học liên thông lên Trường PTLC Times School cùng hệ thống, hoặc học tại các trường chất lượng cao khác trong cả nước. 

Lộ trình học tập này được trình bày trong sơ đồ trên đây.