Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục của Times School là: Đào tạo con người tự chủ, sống hạnh phúc, làm hiệu quả.

Triết lý giáo dục này định hướng và chi phối mọi hoạt động giáo dục của nhà trường, bao gồm cả việc đầu tư cơ sở vật chất, nội dung chương trình, đội ngũ giáo viên, dịch vụ và văn hóa học đường.

Nhờ việc xác lập triết lý giáo dục tường minh như vậy mà mọi hoạt động của nhà trường trở nên nhất quán và có tính hướng đích, giúp cho việc học tập và giảng dạy trong nhà trường trở thành một lộ trình có mục tiêu, có ý nghĩa, có thể tổ chức và quản lý.

Xa hơn, sau khi tốt nghiệp và rời ghế nhà trường để bước vào đời, triết lý giáo dục này sẽ chuyển thành triết lý sống của học sinh Times School, giúp cho các em có thể tự chủ trong cuộc sống, có khả năng sống hạnh phúc và làm việc hiệu quả.

Giá trị cốt lõi

Times School chọn bốn giá trị phổ quát Chân – Thiện – Mỹ – Hòa làm bộ giá trị cốt lõi của mình. Trong đó:

  • Chân là tiêu chuẩn hướng đến của khoa học và nhận thức;
  • Thiện là tiêu chuẩn hướng đến của đạo đức và hành vi;
  • Mỹ là tiêu chuẩn hướng đến của nghệ thuật và lối sống;
  • Hòa là tiêu chuẩn hướng đến của văn hóa và kỹ năng sống.

Cùng với triết lý giáo dục, bộ giá trị cốt lõi này sẽ góp phần tạo ra nền tảng tinh thần của nhà trường, trở thành khung tham chiếu cho việc vận hành và ứng xử trong nhà trường.

Mô hình giáo dục

Times School triển khai mô hình Giáo dục Khai phóng để hiện thực hóa triết lý giáo dục và bộ giá trị cốt lõi của mình. Theo đó, tinh thần chủ đạo của mô hình giáo dục khai phóng này là “khai mở nhân tính – giải phóng tiềm năng”.

Khai mở nhân tính có nghĩa là học sinh của Times School sẽ được trải nghiệm và đào luyện trong suốt hành trình học để làm người, hiểu rõ bản thân và hình thành được những phẩm chất cốt yếu của con người nhân bản trong thời đại mới, bên cạnh việc học kiến thức và kỹ năng trong các chương trình giáo dục.

Trên cơ sở đã được khai mở nhân tính và hiểu rõ bản thân đó, học sinh Times School sẽ được tạo điều kiện để giải phóng tiềm năng, nhằm phát huy được hết thế mạnh của bản thân, hướng đến việc tạo ra những con đường riêng cho bản thân mình sau này.

Phương pháp giáo dục

Phương pháp giáo dục chủ đạo của Times School là phương pháp Đồng kiến tạo. Theo đó, sự trưởng thành của học sinh là sản phẩm đồng kiến tạo của gia đình và nhà trường, và kết quả học tập của học sinh là sản phẩm đồng kiến tạo của cả thầy và trò.

Nhờ phương pháp Đồng kiến tạo này, học sinh sẽ không phải học tập theo lối nghe giảng giải và ghi nhớ hay ôn luyện “văn mẫu, toán dạng”, mà được trải nghiệm, khám phá và thảo luận để tự hình thành ra tri thức, kỹ năng và thế giới quan của chính mình.

Nhờ đó, học sinh sẽ có được niềm vui đến trường, còn các thầy cô sẽ có được niềm vui giảng dạy, còn gia đình có được cơ hội đồng hành cùng nhà trường trong suốt hành trình giáo dục của con em mình.

Văn hóa học đường

Văn hóa học đường của Times School được xây dựng trên hai thành tố chính: Hòa nhã & Chuyên nghiệp.

Hòa nhã chỉ sự thân thiện, nhã nhặn, đáng mến trong giao tiếp và ứng xử giữa người với người trong môi trường học đường.

Chuyên nghiệp chỉ tiêu chuẩn làm việc, vận hành, học tập và giảng dạy của học sinh, giáo viên, nhân viên và đối tác làm việc với nhà trường.

Hai nội dung này sẽ được thực hành và bồi đắp hàng ngày, để cùng với triết lý, giá trị, mô hình và phương pháp giáo dục của nhà trường, tạo ra một ngôi trường Times School bản sắc và hiệu quả, để giáo dục được thăng hoa, mọi người được cùng nhau sống hạnh phúc, làm hiệu quả như đã nêu trong triết lý giáo dục của nhà trường.