Sau khi học sinh nhập học, Times School sẽ cung cấp sổ tay phụ huynh để cung cấp các thông tin phụ huynh và học sinh cần biết trong năm học.

Đồng thời, sổ tay phụ huynh cũng là nơi hướng dẫn phụ huynh cách thức liên lạc và phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc triển khai các hoạt động giáo dục, theo đúng tinh thần “Đồng kiến tạo” mà nhà trường hướng đến

Sổ tay phụ huynh sẽ được nhà trường cập nhật thường xuyên vào mỗi đầu học kỳ, và gửi đến phụ huynh qua email.